Ligjet

Procedurat tatimore 

Ligj nr. 9920, datë 19.05.2008 (Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë), përditësimi nr. 18

Ligj nr. 9920, datë 19.05.2008 (Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë), përditësimi nr. 18

Ligj nr. 9920, datë 19.05.2008 (Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë), përditësimi nr. 18

Tatimi mbi të ardhurat

Ligj nr. 8438 datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar
Udhëzim i MF nr. 5 datë 30.01.2006 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar

Tatimi mbi vlerën e shtuar

Ligj nr. 92/2014 datë 24.07.2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, Udhëzim i MF nr. 6 datë 30.01.2015 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”

Kodi i punës

Ligj nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar
Kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore

Ligj nr. 9136 dt. 11.09.2003 “Per mbledhjen e kontributeve te detyrueshme te sigurimeve shoqerore Udhëzim i MF nr. 23 dat ë 9.12.2014 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve

Standardet kombëtare të kontabilitetit