Ligjet

Tax procedures
Law no. 9920, dated 19.05.2008 "On tax procedures in the Republic of Albania", update no. 18 (Albanian)
Instruction no. 24, dated 02.09.2008 "On tax procedures in the Republic of Albania", update no. 20 (Albanian)


Income tax
Law no. 8438, dated 28.12.1998 "On income tax", update no. 39 (Albanian)
Instruction no. 5, dated 30.01.2006 "On income tax", update no. 12 (Albanian)


Value Added Tax
Law no. 92/2014, dated 27.04.2014 "On the Value Added Tax in the Republic of Albania", update no. __ (Albanian)
Instruction no. 6, dated 30.01.2015 
"On the Value Added Tax in the Republic of Albania", update no. __ (Albanian)

Labor code
Law no. 7961, dated 12.07.1995 "The Labor Code of the Republic of Albania", update no. __ (Albanian)
Law no. 108/2013, dated 23.03.2013 "On the foreigners", update no. __ (Albanian)
Law no. 9634, dated 30.10.2006 "On the Labor Inspectorate", update no. __ (Albanian)
Law no. 10237, dated 18.02.2010 "On the safety and the health protection", update no. __ (Albanian)

Social and health insurances
Ligj nr. 7703, datë 11.05.1193, (Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë) përditësimi nr. 22
Ligj nr. 9136, datë 11.09.2003, (Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoq.shëndet. në Republikën e Shqipërisë) përditësimi nr. 08
Udhëzim nr. 23 datë 09.12.2014, (Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore), përditësimi nr. 01
Ligj nr. 10383, datë 24.02.2011, (Për sigurimet e kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë) përditësimi nr. 05

National Accounting Standards

Fiscalization