• Mbajtja e kontabilitetit të përditshëm
  • Këshillimi financiar, fiskal dhe ligjor
  • Pasqyrat financiare dhe analiza e tyre  
  • Sistemet e raportimit
  • Listëpagesat e të ardhurat nga punësimi  
  • Inventarët      
  • Aktivet afatgjata
  • Kontabiliteti i kostos  
  • Buxhetimi